Dòng Nội dung
1
If Education Materials for Hong Bang Univ

265 tr. ; cm.


Đầu mục:1

2
Tài liệu hướng dẫn ôn thi môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Đặng Ngọc Hoàng
Tp. HCM, 2011
111 tr. ; 21 cm.

Trình bày những câu hỏi và câu trả lời để hướng dẫn ôn thi về các phần: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế học chính trị và chủ nghĩa xã hội.
Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:68)

3
예스폼과 함께 하는 대한민국 대표문서 서식 200선 / 예스품, 웰기획
사이버출판사
499 tr. ; cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5)

4
新潮文庫. 内橋 克人 T.3101, ドキュメント 恐慌 /
新潮社, 1982
262 tr. ; 15 cm.


Đầu mục:1

5
部落問題資料 T.1
1976
317 tr. ; 18 cm.


Đầu mục:1