Dòng Nội dung
1
Luận văn tốt nghiệp: Trường đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Nhật Trường; Nguyễn Trần Tường Ly (giảng viên hướng dẫn)
Tp. HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2016
77 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Phân tích số liệu, tài liệu và đánh giá về khu đất xây dựng, rút ra ưu điểm, nhược điểm và hướng giải quyết.
Đầu mục:1