• Sách Tham Khảo
  • 372.19 / K991
    Kỷ yếu hội thảo đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo giáo viên mầm non
DDC 372.19 /
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo giáo viên mầm non
Thông tin xuất bản Tp. HCM, 2014
Mô tả vật lý 242 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan kỷ yếu của hội thảo; Xây dựng chương trình giáo dục trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế...
Từ khóa tự do Bồi dưỡng kiến thức
Từ khóa tự do Giáo viên mầm non
Từ khóa tự do Phương pháp đào tạo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110038
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113891
0022
004082C3872-BBB5-4D3B-B273-4457E81624C1
005201808101041
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20180810104301|bhoaitm|y20180808162404|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVn
082 |a372.19 /|bK991
245 |aKỷ yếu hội thảo đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo giáo viên mầm non
260 |aTp. HCM, |c2014
300 |a242 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày tổng quan kỷ yếu của hội thảo; Xây dựng chương trình giáo dục trình độ đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế...
653 |aBồi dưỡng kiến thức
653 |aGiáo viên mầm non
653 |aPhương pháp đào tạo
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110038
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 8/10082018/kỷ yếu hội thảo_001thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110038 Kho sách chuyên ngành 372.19 K991 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào