DDC 428
Tác giả CN Hà, Văn Bửu
Nhan đề Nói tiếng Anh : Elementary Phoneetics and Phonology / Hà Văn Bửu, Hà Thu Hà (Cộng tác)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : TP. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả vật lý 234 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trong quyển "Nói tiếng Anh" này, chúng tôi chỉ đề cập đến cách phát âm 1 âm, cách đọc 1 từ, cách các từ được nối kết trong một câu...
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Nói tiếng Anh
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(7): 20100015-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015768
0022
0048EC2E7BE-5FE1-4EE7-A6C9-8491183E532E
005201811271644
008081223s2000 vm| vie
0091 0
020 |c19.000 VNĐ
039|a20181127164447|bdiepbnh|c20180104153833|dtanht|y20180104153735|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bH11 - B985
100 |aHà, Văn Bửu
245 |aNói tiếng Anh : |bElementary Phoneetics and Phonology / |cHà Văn Bửu, Hà Thu Hà (Cộng tác)
260 |aTp. HCM : |bTP. Hồ Chí Minh, |c2000
300 |a234 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrong quyển "Nói tiếng Anh" này, chúng tôi chỉ đề cập đến cách phát âm 1 âm, cách đọc 1 từ, cách các từ được nối kết trong một câu...
653 |aTiếng Anh
653 |aNói tiếng Anh
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(7): 20100015-21
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/tháng 11/27112018/noi tieng anh_001thumbimage.jpg
890|a7|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100015 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 1
2 20100016 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 2
3 20100017 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 3
4 20100018 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 4
5 20100019 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 5
6 20100020 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 6
7 20100021 Kho sách chuyên ngành ĐS 428 H11 - B985 Sách tham khảo 7

Không có liên kết tài liệu số nào