• Sách ngoại văn
  • 305.409597
    Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước :
DDC 305.409597
Nhan đề Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : Dành cho đoàn viên sinh viên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả vật lý 216 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về vấn đề giữ gìn và phát triển phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Những phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam cần giữ gìn và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo dục phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ cho đoàn viên sinh viên.
Từ khóa tự do Phẩm chất đạo đức
Từ khóa tự do Phụ nữ Việt Nam
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10102174-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015829
0025
00457247787-8949-4D6E-898A-B2E51C44EE7B
005201801051114
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c38.000 VNĐ
039|a20180105111627|bhoaitm|y20180105111613|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a305.409597
245 |aTuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : |bDành cho đoàn viên sinh viên
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2013
300 |a216 tr. ; |c24 cm.
520 |aTổng quan về vấn đề giữ gìn và phát triển phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Những phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam cần giữ gìn và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo dục phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ cho đoàn viên sinh viên.
653 |aPhẩm chất đạo đức
653 |aPhụ nữ Việt Nam
653 |aTuyên truyền
653|aGiáo dục
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10102174-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a2|b6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10102174 Kho sách chuyên ngành 305.409597 Sách tham khảo 1
2 10102175 Kho sách chuyên ngành 305.409597 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào