• Sách Tham Khảo
  • 658 N576 - D916
    Quản trị kinh doanh sản xuất và tác nghiệp /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Văn Dung
Nhan đề Quản trị kinh doanh sản xuất và tác nghiệp / Nguyễn Văn Dung
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 541 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm.
Tóm tắt Gồm 18 chương: 1. Quản trị vận hành: các khái niệm, định nghĩa và năng suất 2. Quản trị chất lượng của các hoạt động cạnh tranh 3. Các hoạt động thực hiện quyết định 4. Sự dự báo, các phương pháp thống kê 5. Phân tích tài chính cho các hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn giá trị hiện tại 6. Vị trí cơ sở nhà máy 7. Bồ trí các tiện ích sự cân bằng tuyến 8. Thiết kế sản phẩm: hàng hoá và dịch vụ quy hoạch tuyến tính 9. Hoạch định và phân tích tiến trình sự mô phỏng 10. Thiết kế công việc và đo lường tác nghiệp kích cỡ mẫu thống kê 11. Hoạch định tổng hợp và kế hoạch làm việc chính 12. Quản lý các nguyên vật liệu: mua sắm, hàng hoá tồn trữ và các hệ thống JIT 13. Kiếm soát hàng tồn trữ: điểm đặt hàng lại, trữ lượng an toàn và mức độ phục vụ 14. Việc hoạch định các yêu cầu nguyên vật liệu: MRP và CRP 15. Việc kiểm soát và lên thời biểu các hoạt động 16. Sự bảo trì và phân tích các hoạt động 17. Quản lý dự án CPM/PERT 18. Kiểm soát chất lượng các phương pháp thống kê
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10100461
000 00000nam#a2200000ui#4500
001942
0022
00418CC23AE-B005-4C57-816A-D29FC9B7A570
005201711101048
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c109.000 VNĐ
039|y20171110104944|zhoaitm
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bN576 - D916
100 |aNguyễn, Văn Dung
245 |aQuản trị kinh doanh sản xuất và tác nghiệp / |cNguyễn Văn Dung
260 |aH. : |bTài chính, |c2009
300 |a541 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c24 cm.
520 |aGồm 18 chương: 1. Quản trị vận hành: các khái niệm, định nghĩa và năng suất 2. Quản trị chất lượng của các hoạt động cạnh tranh 3. Các hoạt động thực hiện quyết định 4. Sự dự báo, các phương pháp thống kê 5. Phân tích tài chính cho các hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn giá trị hiện tại 6. Vị trí cơ sở nhà máy 7. Bồ trí các tiện ích sự cân bằng tuyến 8. Thiết kế sản phẩm: hàng hoá và dịch vụ quy hoạch tuyến tính 9. Hoạch định và phân tích tiến trình sự mô phỏng 10. Thiết kế công việc và đo lường tác nghiệp kích cỡ mẫu thống kê 11. Hoạch định tổng hợp và kế hoạch làm việc chính 12. Quản lý các nguyên vật liệu: mua sắm, hàng hoá tồn trữ và các hệ thống JIT 13. Kiếm soát hàng tồn trữ: điểm đặt hàng lại, trữ lượng an toàn và mức độ phục vụ 14. Việc hoạch định các yêu cầu nguyên vật liệu: MRP và CRP 15. Việc kiểm soát và lên thời biểu các hoạt động 16. Sự bảo trì và phân tích các hoạt động 17. Quản lý dự án CPM/PERT 18. Kiểm soát chất lượng các phương pháp thống kê
653 |aQuản trị kinh doanh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10100461
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/10112017/quản trị kinh doanh sản xuấtthumbimage.jpg
890|a1|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100461 Kho sách chuyên ngành 658 N576 - D916 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào