Dòng Nội dung
1
Giáo trình marketing quốc tế / B.s.: Trần Minh Đạo, Vũ Trí Dũng (ch.b.), Trương Đình Chiến
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
263 tr. ; cm.
Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình Truyền thông marketing tích hợp (IMC) / Trương Đình Chiến ch.b.
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
675 tr. ; 24 cm.

Trình bày tổng quan về truyền thông marketing tích hợp; tổ chức hoạt động truyền thông marketing; quá trình truyền thông marketing và các nhân tố ảnh hưởng; nghiên cứu công chúng nhận tin trong hoạt động truyền thông marketing; thiết lập mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing, kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Quản trị kênh phân phối / Trương Đình Chiến
H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2012
399 tr. ; 21 cm.

Quản trị kênh phân phối trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình thức tổ chức các kiểu kênh liên kết đọc
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Quản trị marketing / Trương Đình Chiến
H. : Kinh tế quốc dân, 2013
463 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)