Chức năng - Nhiệm vụ
CHỨC NĂNG
Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý hoạt động
Trung tâm Thông tin - Thư viện trong Trường; trực tiếp quản lý, bổ sung và cung cấp thông tin, tư liệu khoa học ở trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động của Trường, thu thập và bảo quản các sách, tạp chí, băng đĩa, các tài liệu lưu trữ, các luận văn, luận án đã bảo vệ tại Trường, các công trình nghiên cứu khoa học các cấp và các ấn phẩm của Trường.

NHIỆM VỤ
a/ Tổ chức và quản lý
Trung tâm Thông tin - Thư viện
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện theo hướng hiện đại; xây dựng kế hoạch bổ sung thường xuyên sách, báo, giáo trình, tạp chí, tài liệu; từng bước tổ chức xây dựng thư viện điện tử, phát triển thư viện thành trung tâm thông tin, tư liệu của các ngành đào tạo của Trường.
- Tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu của
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Phối hợp với các khoa, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học công nghệ, Viện Đào tạo sau đại học xây dựng kế hoạch xuất bản các giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo khác phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.
- Tổ chức quản lý, sắp xếp, lưu trữ, kiểm kê và bảo quản tài liệu, sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu của
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Trường.
b/ Công tác phục vụ người đọc
- Cải tiến công tác phục vụ người đọc theo hướng thuận tiện, văn minh, lịch sự; xây dựng hệ thống tra cứu tìm thông tin thích hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu của thư viện dạng thư mục, biên soạn các ấn phẩm thông tin, thông tin tóm tắt, chuyên đề, các ấn phẩm thông tin khoa học; hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin trong
Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Tổ chức các loại hình hoạt động, giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu, thông tin khoa học, phục vụ người đọc trong Trường.
- Tổ chức tốt việc cho mượn sách, báo, tài liệu, giáo trình đảm bảo việc cho người đọc mượn các giáo trình, sách giáo khoa được thực hiện đúng đối tượng và kịp thời.
Nhiệm vụ khác
- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác
Trung tâm Thông tin - Thư viện của Trường.
- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các thư viện nhằm quản lý hiệu quả công tác
Trung tâm Thông tin - Thư viện, phục vụ tốt nhu cầu cho học tập, nghiên cứu khoa học.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện làm việc được giao.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao khác trong quá trình hoạt động của Trường.​