Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Tourist Behavior : An Experiential Perspective / Metin Kozak, Nazmi Kozak
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cycling and Motorcycling Tourism : An Analysis of Physical, Sensory, Social and Emotional Features of Journey Experiences / Anna Scuttari
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trends in Tourist Behavior : New Products and Experiences from Europe / Andrés Artal-Tur, Metin Kozak, Nazmi Kozak
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Yellow Tourism : Crime and Corruption in the Holiday Sector / edited by Alexis Papathanassis, Stavros Katsios, Nicoleta Ramona Dinu.
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Professional Event Coordination / Julia Rutherford Silvers
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Special events : creating and sustaining a new world for celebration / Professor Joe Goldblatt
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Event portfolio planning and management : a holistic approach / Vassilios Ziakas
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Event portfolio management : theory and methods for event management and tourism / Vladimir Antchak, Vassilios Ziakas, Donald Getz
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Sports arena & event management / Jim Gigliotti
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tự học nhanh tiếng phổ thông Trung Hoa / Hương Lan
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)