Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
TCVN 7795:2021 : Biệt thự du lịch - xếp hạng / Tổng cục du lịch
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Sách thực hành nấu ăn : Practical Cookery / David Foskett, Victor Ceserani, Ronald Kinton
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Develop your presentation skills : how to inspire and inform with clarity and confidence / Theo Theobald
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The restaurant : from concept to operation / John R. Walker,
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Principles of Management : Version 4.0 / Talya Bauer, Berrin Erdogan, and Jeremy Short
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Business Model Innovation for Sustainable Performance in Retail and Hospitality Industries / Sarah Cheah, Yuen-Ping Ho, Shiyu Li
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Effective presentation skills : a practical guide for better speaking / Steve Mandel
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Service management : operations, strategy, information technology / Sanjeev Bordoloi, James A. Fitzsimmons, Mona J. Fitzsimmon
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Management / Robert Kreitner
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Revenue management for the hospitality industry / David K. Hayes, Joshua D. Hayes, Peggy A. Hayes
16-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)