Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị kinh doanh
Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế / Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng
11-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Economics / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
11-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M, Wright
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing / Roger A. Kerin, Steven W. Hartley
14-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Creating inclusive and engaging online courses : a teaching guide / Monica Sanders
14-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Employee training and development / Raymond A. Noe
14-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Refining your academic writing : strategies for reading, revising and rewriting / Pat Thomson
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The handbook of crisis communication / W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Work, management, and the business of living / Moneim El-Meligi
10-08-2023
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The Routledge handbook of digital consumption / Rosa Llamas, Russell Belk.
09-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)