Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị kinh doanh
Tôn giáo và mấy vấn đề tôn giáo Nam Bộ / Đỗ Quang Hưng
25-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Strategic Marketing Management : Planning, implementation and control / Richard M.S. Wilson; Colin Gilligan
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Bài giảng cơ sở hệ thống thông tin / PGS. TS. Hà Quang Thuỵ
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Quản trị bán hàng : Sale management / James M. Comer,; Lê Thị Hiệp Thương, Nguyễn Việt Quyên dịch
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nhà quản lý tài năng : introducing to manager / Brain Works
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing du kích trong 30 ngày : Guerrilla marketing in 30 days / Jay Conrad Levinson, Al Lautenslager
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)