Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị khách sạn Sách Tham khảo
Smart Hospitality Interconnectivity and Interoperability towards an Ecosystem / Dimitrios Buhalis, Rosanna Leung
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
World of resorts : from development to management / Chuck Yim Gee
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Service quality management in hospitality tourism and leisure / Jay Kandatnpully, Connie Mok, Beverley Sparks
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of management / Tony Morden
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Human resource management in the hospitality industry : A guide to best practice / Michael J. Boella, Steven Goss Turner
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Văn hóa Việt Nam : Tiếp cận hệ thống liên ngành / Lý Tùng Hiếu
20-01-2024
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hương Bếp Nhà : lưu giữ tinh hoa bánh Việt truyền thống / Trần Thị Hiền Minh
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thơm thảo xôi chè : 30 thức quà ngọt ngào hương đồng gió nội / Trần Thị Hiền Minh
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)