Chuyên đề: Khối Ngành Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Quốc Tế Ngôn ngữ Anh Sách Tham khảo
Refining your academic writing : strategies for reading, revising and rewriting / Pat Thomson
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
How to pass your IELTS Test
11-08-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Culturally responsive practices in speech, language and hearing sciences / Yvette D. Hyter, Marlene Salas-Provance
08-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
How to crack IELTS Speaking test / Đặng Trần Tùng, part 1
03-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
How to crack IELTS Speaking test Answer key. / Đặng Trần Tùng,
03-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Writing Task 2 IELTS : Simon's Essay Analysis / Anh Ngữ ZIM
31-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Language Learning Motivation and L2 Pragmatic Competence / He Yang
27-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Identity, motivation and autonomy in language learning / edited by Garold Murray, Xuesong (Andy) Gao and Terry Lamb.
27-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Motivation and foreign language learning : from theory to practice / David Lasagabaster, Aintzane Doiz, Juan Manuel Sierra
27-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)