Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Kế toán Sách Giáo trình
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế : với sự hỗ trợ của SPSS / Hoàng Khắc Lịch, Cao Tấn Bình
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý kế toán : Lý thuyết bài tập bài giải / Nguyễn Thị Loan
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Accounting : Teachers book / John Taylor, Stephen Peltier
07-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
31-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thông tư số 70/2015/TT-BTC : Ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
18-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thông tư số 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
18-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)