Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Công nghệ thông tin Sách Tham khảo
Logic Mờ và Ứng dụng / B.Bouchon Meunier, Hồ Thuần; Đặng Thanh Hà
09-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình SQL / Trần Nguyên Phong
09-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Thực hành tính toán trong MAPLE / Nguyễn Hữu Điển
09-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cloud Computing : DECAP470 / Dr. Tarandeep Kaur; Ajay Kumar Bansal (Edited)
09-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Cloud computing : concepts, technology, security & architecture / Thomas Erl, Eric Barcelo Monroy
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Data binding with Windows Forms 2.0 : Programming smart client data applications with .NET / Brian Noyes
16-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Fast-Tracking Your Career : Soft Skills for Engineering and IT Professionals / Wushow Chou
16-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Windows Forms in Action : Windows Forms Programming with C# / Erik Brown
16-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)