Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Thiết kế thời trang Sách Giáo trình
Meggs' history of graphic design / Philip B. Meggs, Alston W. Purvis.
20-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Making and breaking the grid : a graphic design layout workshop / Timothy Samara
10-01-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Meggs' history of graphic design / Philip B. Meggs, Alston W. Purvis.
26-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing căn bản / Đinh Tiên Minh, Quách Thị Bửu Châu, Nguyễn Văn Trưng...
10-10-2019
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:29) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing căn bản / Trần Minh Đạo
04-10-2019
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
How to be a graphic designer, without losing your soul / Adrian Shaughnessy
08-07-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
K - pop style : Fashion, Skin - Care, Make - up, Lifestyle, and more / Dianne Pineda- kim
22-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Feng shui made simple : The beginner's guide to feng shui for wealth, health, and love / Sabrina Godwin
05-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Adobe illustrator CC 2014 release / Brian Wood
05-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Open house : Reinventing space for simple living / Amanda Pays, Corbin Bernsen
04-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)