Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Digital Marketing Sách tham khảo
Kinh tế vĩ mô : Những chủ đề kinh tế học hiện đại / Robert C. Guell; MBA Nguyễn Văn Dung (Biên dịch)
09-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Budget marketing : How to start & market an online business with little to zero marketing budget / Gabriela Taylor
01-04-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing in the pharmaceutical industry / Olivier Gryson
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing / James Seligman
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising / Daniel Rowles
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Integrated marketing communication : advertising and promotion in a digital world / Jerome M. Juska
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Email marketing : Hành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu / MediaZ
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung; Trần Trọng Thùy
04-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)