Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ quốc tế Sách Giáo trình
The handbook of crisis communication / W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đầu tư quốc tế / Lê Quang Huy
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nhập môn triết học Đông phương : Thu Giang Nguyễn Duy Cần / Nguyễn Duy Cần
30-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tập bài đọc môn học Chính trị học đại cương : Lưu hành nội bộ / Lê Ngọc Thảo Nguyên
16-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Global issues : an introduction / Kristen A. Hite and John L. Seitz
11-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Psychology / Graham Davey,
31-12-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế : Dành cho hệ đại học và sau đại học / Vũ Dương Huân
30-12-2022
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Breaking News English! : A complete guide to understanding English news / Tim Ferry
30-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Politics / Andrew Heywood
29-12-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong
03-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)