Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Tài chính ngân hàng Sách Giáo trình
Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ
08-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing dịch vụ / Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hoài Long
05-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam / Lâm Minh Chánh
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kinh tế bảo hiểm / Phạm Thị Định, Nguyễn Văn Định
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Các công cụ phái sinh / Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Trọng Nghĩa
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình bảo hiểm / Đặng Văn Dân
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phân tích thị trường tài chính / Lê Văn Tề
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lý thuyết tài chính tiền tệ / Lê Văn Tề
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Ngân hàng quốc tế / Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Phú Hà, Định Thị Thanh Vân, Nguyễn Anh Tuấn
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kinh tế đầu tư / Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)