Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tâm lý học
Student learning and academic understanding : a research perspective with implications for teaching / |c Noel Entwistle. / Noel Entwistle
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
The psychology of globalization : identity, ideology, and action / Gerhard Reese, Amir Rosenmann, James E. Cameron.
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Health psychology : theory, research & practice / David F. Marks, Michael Murray & Emee Vida Estacio
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Practical ethics for effective treatment of autism spectrum disorder / Matthew T. Brodhead, David J. Cox, Shawn P. Quigley
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Counselling adolescents : the proactive approach for young people / Kathryn Geldard, David Geldard, Rebecca Yin Foo.
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Child development : myths and misunderstandings / Jean Mercer
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình các phương pháp nghiên cứu tâm lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân tâm lý học / Hoàng Mộc Lan
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Culturally diverse counseling : theory and practice / Elsie Jones-Smith
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn An Tiêm
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)