Chuyên đề: Khối Ngành Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Quốc Tế Hàn Quốc học Tổng sách
한국어 문법 교육론 = Principles and practices of teaching Korean grammar / 방성원, 김제열 지음
02-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
통번역의 이해와 수행 = Comprehending and building oral and written language : 통번역학 지침서 / 남성우 저
02-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
우리 언어 예절 / 최태연 저
02-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
한국어 발음 어떻게 가르칠까 : 외국어로서의 한국어 발음 교육론 / 저자: 박기영, 이정민
02-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
(한국어 교사가 꼭 알아야 할) 한국어 발음교육의 이론과 실제 / 저자: 신지영, 장향실, 장혜진, 박지연
02-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)