Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Kiến trúc Sách Giáo trình
Giáo trình kinh tế xây dựng / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Dung...
27-08-2019
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kiến trúc cảnh quan / Hàn Tất Ngạn
26-08-2019
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lí thiết kế kiến trúc / Tạ Trường Xuân
23-08-2019
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cartoon academy cartoon faces : How to draw heads, features & expressions / Christopher, Hart
05-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Ergonomics in design methods & techniques / Marcelo M. Soares, Francisco Rebelo
03-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4 Essential keys to effective communication : In love, life, work - Anywhere! / Bento C. Leal III
03-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Pen & ink drawing : A simple guide / Alphonso Dunn
31-05-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Robert Welch design: Craft and industry / Charlotte, Peter Fiell
31-05-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Comics through time :. A history of icons, idols, and ideas, / M. Keith Booker Volume1: 1800 - 1960 / :
21-05-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Product design / Andrew H. Dent & Leslie Sherr
21-05-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)