Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Thương mại điện tử Sách tham khảo
The Routledge handbook of digital consumption / Rosa Llamas, Russell Belk.
09-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Inbound PR : Dịch chuyển hoạt động PR theo mô hình inbound / Iliyana Stareva ; Dịch: Vũ Thanh Vân, Lê Thị Thuỳ Linh
31-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Brand Storytelling : integrated marketing communications for the digital media landscape / Keith A. Quesenberry, Michael K. Coolsen
20-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing strategy : an integrated approach to online marketing / Simon Kingsnorth
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
B2B digital marketing strategy : how to use new frameworks and models to achieve growth / Simon Hall
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
All marketers are liars : the power of telling authentic stories in a low-trust world / Seth Godin
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Influence : the psychology of persuasion / Robert B. Cialdini
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Don't make me think, revisited : a common sense approach to Web usability / Steve Krug
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Internet Marketing Essentials : A Comprehensive Digital Marketing Textbook / Jeff Larson, Stuart Draper
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)