Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quản trị sự kiện Giáo trình
Brains on fire : igniting powerful, sustainable, word of mouth movements / Robbin Phillips ... [et al.].
11-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Events management : principles and practice / Razaq Raj, Tahir Rashid
11-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Made to stick : why some ideas survive and others die / Chip Heath & Dan Heath
07-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Events management : an introduction / Charles Bladen, James Kennell, Emma Abson and Nick Wilde
07-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Event portfolio management : theory and methods for event management and tourism / Vladimir Antchak, Vassilios Ziakas, Donald Getz
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Events feasibility and development : from strategy to operations / William O'Toole
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Event management for dummies / Laura Capell
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event / Des Conway
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Event planning and management : principles, planning and practice / Ruth Dowson, Bernadette Albert, Dan Lomax.
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Doing events research : from theory to practice / Dorothy Fox, Mary Beth Gouthro, John Brackstone
27-05-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)