Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ quốc tế Sách Tham khảo
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M, Wright
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Company to company : a task-based approach to business emails, letters and faxes : student's book / Andrew Littlejohn
12-04-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Từ nghiên cứu đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn
10-03-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
07-03-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2010) / Vũ Dương Ninh
02-03-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Longman Academic Writing Series, Level 4 : Essays / Alice Oshima, Ann Hogue with Lara Ravitch
02-03-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đàng Trong : Lịch sử và văn hoá / Trần Thuận
24-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình xã hội học đại cương / Tạ Minh b.s
08-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)