Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị khách sạn Sách Giáo trình
Tư duy biện luận Nghĩ hay hơn hay nghĨ : Critical thinking / Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Tourist behaviour : an international perspective / edited by, Metin Kozak, Nazmi Kozak
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
The Emerging Trend of Hotel Total Revenue Management / Chuyi Zheng, Gabor Forgacs
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The Economics of Tourism and Sustainable Development / Alessandro Lanza , Anil Markandya, Francesco Pigliaru
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Sustainable tourism management / John Swarbrooke
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Risk management in traditional and agile project management / Katarína Buganová, Jana Šimíčková
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)