Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tâm lý học Giáo trình
Giáo trình Tâm lí học tiểu học / Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tâm lý học quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thụ
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
The Handbook of Communication Skills / Owen Hargie
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Organizational Psychology of Mergers and Acquisitions / Camelia Oancea; Caroline Kamau
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The psychology of family law / Eve M. Brank; With a Preface by Linda J. Demaine
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Personal and relational construct psychotherapy / Harry Procter; David A Winter
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Handbook of clinical child psychology : Integrating theory and research into practice / Johnny. L Matson
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
The psychology of criminal and antisocial behavior : Victim and offender perspectives / Wayne Petherick; Grant Sinnamon
25-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Social psychology / Saul M. Kassin; Steven Fein; Hazel Rose Markus; Sharon S. Brehm
25-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)