Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tâm lý học Giáo trình
Giáo trình các phương pháp nghiên cứu tâm lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân tâm lý học / Hoàng Mộc Lan
08-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The psychology major's handbook / Tara L. Kuther
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
How to think straight about psychology / Keith E. Stanovich
02-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Psychology / Rose M. Spielman, William J. Jenkins, Marilyn D. Lovett.
02-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Psychology : core concepts / Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Ann L. Weber.
02-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
An introduction to health psychology / Val Morrison, Paul Bennett
01-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Neuropsychological assessment / Muriel D. Lezak ... [et al.].
01-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cognitive psychology : a student's handbook / Michael W. Eysenck, Mark T. Keane
01-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Psychology: an introduction / Benjamin Lahey
31-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)