Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Công nghệ thông tin Sách Giáo trình
Annual review of scalable computing / Yuen Chung Kwong (Editor)
08-08-2023
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Computational systems bioinformatics : methods and biomedical applications / Xiaobo Zhou, Stephen T.C. Wong
04-08-2023
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Information theory and the central limit theorem / Oliver Thomas
04-08-2023
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Introduction to Java programming and data structures : Comprehensive version / Y. Daniel Liang
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Linux administration : A beginner's guide / Wale Soyinka
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Hadoop : the definitive guide : storage and analysis at internet scale / Tom White
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Artificial intelligence : A modern approach / Stuart J. Russell, Peter Norvig
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Distributed artificial intelligence : a modern approach / edited by Satya Prakash Yadav, Dharmendra Prasad Mahato and Nguyen Thi Dieu Linh
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
CompTIA Security+ : Guide to Network Security Fundamentals / Mark Ciampa
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Management information systems : Managing the digital firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)