Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quản lý chuỗi cung ứng / Nguyễn Như Phong
29-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Logistics : an introduction to supply chain management / Donald Waters
12-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong
03-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Port management and operations / Maria G. Burns
21-01-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Global logistics and supply chain management / John Mangan, Chandra Lalwani
10-01-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng / Michael H. Hugos; Phan Đình Mạnh (dịch)
10-01-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Jr...
26-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Managing for quality and performance excellence / James R. Evans, William M. Lindsay
26-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Facilities planning / James A. Tompkins, White, Bozer, Tanchoco
26-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)