Chuyên đề: Khối Ngành Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Quốc Tế Ngôn ngữ Anh Sách Giáo trình
5 phút thuộc bài : Học nhẹ nhàng - nhớ dễ dàng / Nguyễn Phùng Phong, Brahmi Nguyễn
04-01-2023
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
American jetstream beginner A : Teacher's Guide / Terry Prosser, Jane Revell, Amanda Maris
31-03-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
American jetstream beginner B : Teacher's Guide / Terry Prosser, Jane Revell, Amanda Maris
31-03-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
American jetstream Upper Intermediate B: Teacher's Guide / Ruth Jimack, Jane Revell, Jeremy Harmer
31-03-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
American jetstream Upper Intermediate A: Teacher's Guide / Ruth Jimack, Jane Revell, Jeremy Harmer
31-03-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
American jetstream Intermediate B : Teacher's Guide / Terry Proser, Jane Revell, Jeremy Harmer
31-03-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
American jetstream elementary A : Teacher's Guide / Ingrid Wisniewska, Jane Revell, Mary Tomalin
31-03-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Presentations in english : find your voice as a presenter / Williams Erica J.
10-01-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The art of public speaking / Stephen E. Lucas, Paul Stob
10-01-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
American jetstream beginner A : Student's book and workbook with audio CD / Amanda Maris, Jane Revell
10-01-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)