Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị du lịch và lữ hành Sách Tham khảo
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M, Wright
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Thái Lan trong tầm tay / Tổng cục du lịch Thái Lan
11-08-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Older Tourist Behavior and Marketing Tools / Vania Vigolo
07-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Luxury Tourism : Market Trends, Changing Paradigms, and Best Practices / Roland Conrady, David Ruetz, Marc Aeberhard
06-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tourist Destination Management : Instruments, Products, and Case Studies / Nazmi Kozak, Metin Kozak
06-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tourist Behavior : An Experiential Perspective / Metin Kozak, Nazmi Kozak
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cycling and Motorcycling Tourism : An Analysis of Physical, Sensory, Social and Emotional Features of Journey Experiences / Anna Scuttari
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Trends in Tourist Behavior : New Products and Experiences from Europe / Andrés Artal-Tur, Metin Kozak, Nazmi Kozak
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Yellow Tourism : Crime and Corruption in the Holiday Sector / edited by Alexis Papathanassis, Stavros Katsios, Nicoleta Ramona Dinu.
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)