Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị du lịch và lữ hành Sách Tham khảo
Smart Hospitality Interconnectivity and Interoperability towards an Ecosystem / Dimitrios Buhalis, Rosanna Leung
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tourism operations and management / Sunetra Roday, Archana Biwal, Vandana Joshi
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Service quality management in hospitality tourism and leisure / Jay Kandatnpully, Connie Mok, Beverley Sparks
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of management / Tony Morden
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Human resource management in the hospitality industry : A guide to best practice / Michael J. Boella, Steven Goss Turner
26-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Văn hóa Việt Nam : Tiếp cận hệ thống liên ngành / Lý Tùng Hiếu
20-01-2024
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 14 / Vũ Cao Đàm
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phong tục dân gian : Nghi lễ thờ Mẫu / Thuận Phước
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Work as a tour guide : D2.TTG.CL3.01 Trainer Guide / Alan Hickman
25-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)