Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ quốc tế
Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M, Wright
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The handbook of crisis communication / W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đầu tư quốc tế / Lê Quang Huy
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nhập môn triết học Đông phương : Thu Giang Nguyễn Duy Cần / Nguyễn Duy Cần
30-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Company to company : a task-based approach to business emails, letters and faxes : student's book / Andrew Littlejohn
12-04-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Từ nghiên cứu đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn
10-03-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
07-03-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2010) / Vũ Dương Ninh
02-03-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Longman Academic Writing Series, Level 4 : Essays / Alice Oshima, Ann Hogue with Lara Ravitch
02-03-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)