Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị kinh doanh Sách Giáo trình
Kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / Rohit Bhargava, Hạnh Dung dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị chất lượng / Nguyễn Kim Định
05-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý Marketing : Principles of marketing / Philip Kotler; Gary Armtrong; Khoa Marketing dịch
03-01-2024
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kế toán tài chính. Financial Accounting / Trần Xuân Nam Tập 2 :
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kế toán tài chính. Financial Accounting / Trần Xuân NamTập 1 :
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản lý chất lượng / Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
03-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình kinh tế quốc tế / Đỗ Đức Bình; Ngô Thị Tuyết Mai
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)