Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị kinh doanh Sách Giáo trình
The handbook of crisis communication / W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Work, management, and the business of living / Moneim El-Meligi
10-08-2023
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình marketing dịch vụ / Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hoài Long
05-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình mô hình toán kinh tế / Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn
31-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing : Strategy, implementation and practice / Dave Chaffey, Fiona Ellis Chadwick
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Management information systems : Managing the digital firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị học / Trần Dục Thức, Nguyễn Văn Thụy, Trường Đình Thái, Hồ Thiện Thông Minh
30-12-2022
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong
03-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Using MIS / David M. Kroenke, Randall J. Boyle
06-05-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Content marketing : think like a publisher how to use content to market online and in social media / Rebecca Lieb
06-05-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)