Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Tài chính ngân hàng
Sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính / Don M. Chance, Robert Brooks
04-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản / Trần Tiến Khai
25-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? / Douglas Arner; Jànos Barberis; Ross Buckley
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Introduction to Central Banking : Springer Briefs In Quantitative Finance / Ulrich Bindseil; Alessio Fotia
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Derivatives Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management : Springer Texts in Business and Economics / Jiří Witzany
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
International Financial Management / Cheol S. Eun; Bruce G. Resnick
13-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)