Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Thương mại điện tử Giáo trình
Kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / Rohit Bhargava, Hạnh Dung dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Content marketing trong kỷ nguyên 4.0 / Alexander Jutkowitz ; Kaidy Tran dịch
19-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The Marketing Budgeting Process : Marketing Management Implications / Nigel F. Piercy
10-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Budgeting basics and beyond / Jae K; Shim, Joel G. Siegel, Allison I. Shim
10-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Handbook of budgeting / William Rea Lalli, William Rea Lalli
10-01-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Search Engine Optimization / Jerri L. Ledford
17-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Internet Marketing : Strategy, Implementation and Practice / Dave Chaffey; Fiona Ellis-Chadwick; Richard Mayer; Kevin Johnston
17-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)