Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Thương mại điện tử Giáo trình
Giáo trình marketing dịch vụ / Phạm Thị Huyền, Nguyễn Hoài Long
05-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Fundamentals Of Digital Marketing / Puneet Singh Bhatia
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing 4.0 : moving from traditional to digital / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan
25-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Influencer : building your personal brand in the age of social media / Brittany Hennessy
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing fundamentals : omcp's official guide to omcatm certification / Greg Jarboe, Matt Bailey, Michael Stebbins
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Socialnomics : how social media transforms the way we live and do business / Erik Qualman
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The effortless experience : conquering the new battleground for customer loyalty / Matthew Dixon, Nick Toman, and Rick DeLisi.
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing : Strategy, implementation and practice / Dave Chaffey, Fiona Ellis Chadwick
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing : strategic planning & integration / Annmarie Hanlon
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)