Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Công nghệ thông tin
Linear Algebra : Schaum’s Outline / Seymour Lipschutz, Ph.D; Marc Lipson, Ph.D
25-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Triết học Mác - Lênin / Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Triết học / Bộ Giáo dục và Đào tạo
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ Giáo dục và Đào tạo
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Linear Algebra : Schaum’s Outline of Theory and Problems / Seymour Lipschutz, Ph.D
24-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Implementing and managing eGovernment : an international text / Richard Heeks
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Cẩm nang chuyển đổi số / Bộ Thông tin và Truyền thông
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Modern approach to educational data mining and its applications / Soni Sweta
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
E Learning / A. Pauline Chitra, M. Antoney Raj
16-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)