Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ công chúng
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu Hằng
22-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Để trở thành chuyên gia hùng biện : How to be an orator in 3 minutes / Phạm Hồng
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phong cách đàm phán ngoại giao : Sách tham khảo / Vũ Dương Huân
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tiếp thị bằng quan hệ công chúng PR / Đinh Công Tiến
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình an ninh truyền thông / Nguyễn Thị Trường Giang (cb)
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Tư duy biện luận Nghĩ hay hơn hay nghĨ : Critical thinking / Đỗ Thị Diệu Ngọc, Nguyễn Huy Cường
08-10-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)