Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Truyền thông đa phương tiện Sách Tham khảo
Mixed methods perspectives on communication and social media research / Reynaldo Gacho Segumpan, Joanna Soraya Abu Zahari.
08-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Inbound PR : Dịch chuyển hoạt động PR theo mô hình inbound / Iliyana Stareva ; Dịch: Vũ Thanh Vân, Lê Thị Thuỳ Linh
31-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Don't make me think, revisited : a common sense approach to Web usability / Steve Krug
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Từ nghiên cứu đến công bố / Nguyễn Văn Tuấn
10-03-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn
07-03-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Human Memory : Structures and images / Mary B. Howes
06-02-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Communicating fashion brands : theoretical and practical perspectives / Emily Huggard and Jon Cope
03-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
90 - 20 - 30, 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ / Huỳnh Vĩnh Sơn
29-11-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí số 12/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999
21-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)