Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Truyền thông đa phương tiện Sách Tham khảo
Mobile marketing / James Seligman
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Smartphone photography : take your smartphone photos to the next level / Nick Vandome
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising / Daniel Rowles
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Truyền thông theo phong cách win win / Phạm Sông Thu
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật / Hidehiko Hamada ; Anh Việt dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí / Dương Út
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Để trở thành chuyên gia hùng biện : How to be an orator in 3 minutes / Phạm Hồng
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 14 / Vũ Cao Đàm
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)