Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị du lịch và lữ hành Sách Giáo trình
Event portfolio management : theory and methods for event management and tourism / Vladimir Antchak, Vassilios Ziakas, Donald Getz
05-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Event management for dummies / Laura Capell
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The event manager's bible : the complete guide to planning and organising a voluntary or public event / Des Conway
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Event planning and management : principles, planning and practice / Ruth Dowson, Bernadette Albert, Dan Lomax.
03-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing : Strategy, implementation and practice / Dave Chaffey, Fiona Ellis Chadwick
24-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Management information systems : Managing the digital firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
20-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam / Nhiều tác giả
28-03-2023
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi Thị Hải Yến
04-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Principles of management / Mason Carpenter, Taiya Bauer, Berrin Erdogan
04-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Air transport and tourism : interrelationship, operations and strategies / M.R. Dileep and Ajesh Kurien
04-02-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)