Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Giáo Dục Quản lý giáo dục Giáo trình
Giao tiếp sư phạm / Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức Sơn; Nguyễn Thị Huệ; Hoàng Anh Phước; Vũ Thị Ngọc Tú
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Kỹ năng giao tiếp / Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Văn Ty
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Quản lý Giáo dục / Mai Ngọc Anh
28-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Teaching English to Young Learners around the World : An Introduction
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Teaching english for beginning level / Amirullah Abduh; Rosmaladewl
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Understanding and using English grammar : with Answer key / Betty Schrampfer Azar; Stacy A. Hagen
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
How to teach young learners like a pro
27-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)