Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Truyền thông đa phương tiện Sách Giáo trình
Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp VIệt Nam đương đại : Brand / Lý Quí Trung
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tâm lí học / Phạm Minh Hạc
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Strategic marketing management : the framework / Alexander Chernev
01-04-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / Đỗ Thị Thu Hằng
22-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ năng lập kế hoạch marketing chuyên nghiệp / Rohit Bhargava, Hạnh Dung dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)