Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Truyền thông đa phương tiện Sách Giáo trình
The handbook of crisis communication / W. Timothy Coombs, Sherry J. Holladay
12-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Psychology / Graham Davey,
31-12-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong
03-12-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Psychology / Saundra K. Ciccarelli; J. Noland White
28-11-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Marketing 5.0 : technology for humanity / Philip Kotler
20-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
Multimedia foundations : core concepts for digital design / Vic Costello
20-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Phong cách PR chuyên nghiệp / Hoàng Xuân Phương
20-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)
PR, lý luận và ứng dụng / Đinh Thị Thúy Hằng
20-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Practical web design for absolute beginners / Adrian W. West
20-06-2022
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)