Chuyên đề: Khối Ngành Sức Khỏe
Quản trị bệnh viện : Giáo trình dùng cho đào tạo sau đại học / GS.TS. Trương Việt Dũng; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Dịch tễ học ký sinh trùng y học : Giáo trình giảng dạy sau đại học / PGS.TS. Trần Thanh Dương; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Cẩm nang cấp cứu / GS. Vũ Văn Đính; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình bệnh học tâm thần / PGS.TS. Nguyễn Kim Việt; TS. Nguyễn Văn Tuấn (Đồng Ch.b); và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Nghiên cứu khoa học y học : Tập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu / PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Sinh lý bệnh : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng / GS.TS. Văn Đình Hoa; và Cộng sự
17-05-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)