Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Luật Sách Giáo trình
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam / Võ Đình Toàn
04-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản / Thái Thị Tuyết Dung và cộng sự
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ / Phan Huy Hồng và cộng sự
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam : Phần chung / Trần Thị Quang Vinh và nhóm cộng sự
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự / Chế Mỹ Phương Đài; Nguyễn Xuân Quang
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Phần các tội phạm / Trần Thị Quang Vinh và cộng sự Quyển 2 :
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Vũ Văn Nhiêm cùng cộng sự
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan (ch.b.)
03-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)