Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quan hệ công chúng Sách tham khảo
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh / Thái Trí Dũng
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
eMarketing : The Essential Guide to Marketing in a Digital World (Stokes) / Rob Stokes
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
English for business studies : Student book : a course for business studies and economics students / Ian MacKenzie
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
The Rebel's Guide to Email Marketing : Grow Your List, Break the Rules, and Win / DJ Waldow, Jason Falls.
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Content marketing for dummies / Susan Gunelius
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing qua email / Simms Jenkins; Thủy Nguyệt dịch
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
E-mail marketing for dummies / John Arnold
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Organizational Behavior / Mary Uhl-Bien, John R. Schermerhorn, Richard N. Osborn,
07-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Mixed methods perspectives on communication and social media research / Reynaldo Gacho Segumpan, Joanna Soraya Abu Zahari.
08-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)