Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Quản trị kinh doanh Sách Tham khảo
Quản trị bán hàng : Sale management / James M. Comer,; Lê Thị Hiệp Thương, Nguyễn Việt Quyên dịch
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nhà quản lý tài năng : introducing to manager / Brain Works
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Marketing du kích trong 30 ngày : Guerrilla marketing in 30 days / Jay Conrad Levinson, Al Lautenslager
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thu Thủy
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Budget marketing : How to start & market an online business with little to zero marketing budget / Gabriela Taylor
01-04-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Digital marketing in the pharmaceutical industry / Olivier Gryson
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing / James Seligman
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising / Daniel Rowles
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Administrative office management : Pearson New International Edition / Zane K. Quible
24-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Email marketing : Hành trình tiếp cận khách hàng với chi phí tối ưu / MediaZ
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)