Chuyên đề: Khối Ngành Kinh Tế - Quản Trị Tài chính ngân hàng Sách Tham khảo
Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế / Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng
11-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Economics / David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch
11-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus
11-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
A guide to business mathematics / Gerard O'Regan
09-08-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Investment analysis and portfolio management / Frank K. Reilly, Keith C. Brown
20-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Business analysis & valuation : using financial statements / Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, James R. Williston
26-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Introductory econometrics for finance / Chris Brooks
22-06-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình thuế / Phan Hữu Nghị; Nguyễn Thị Bất
05-06-2023
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)