Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Thiết kế thời trang Sách Tham khảo
Graphic design : The new basics / Ellen Lupton; Jennifer Cole Phillips
25-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
How to be a graphic designer, without losing your soul / Adrian Shaughnessy
24-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Marketing căn bản / Philip Kotler; Phan Thăng, Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến (Lược dịch)
03-12-2020
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The perfect bath / Barbara Sallick
05-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Designing costume for stage and screen / Deirdre Clancy
05-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Pro fashion sketchpad : Female figure poses & accessories templates / Aemiliana Magnus
04-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Home decor cheat sheets : Need - to - know stuff for stylish living / Jessica Probus; Alice Mongkongllite
04-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Fabric for fashion : The swatch book / Clive Hallett, Amanda Johnston
03-06-2019
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)