Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Thiết kế đồ họa Sách Tham khảo
Automobile mechanical and electrical systems / Tom Denton and Hayley Pells
11-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Automobile engineering : basic fundamentals to advanced concepts of automobile engineering / Prabhu TL
09-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Draw 50 cars, trucks, and motorcycles / Lee J. Ames
08-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Car : the definitive visual history of the automobile / Dorling Kindersley
08-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Câu chuyện nghệ thuật : The story of art / E. H. Gombrich; Lưu Bích Ngọc dịch
17-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Dẫn luận về thiết kế : Design a very short introduction / John Heskett, Thái An dịch
17-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Lịch sử design / Lê Huy Văn, Trần Văn Bình
15-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tự học photoshop CC toàn tập / Phạm Quang Huy
15-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình xử lý ảnh photoshop CC / Phạm Quang Huấn, Phạm Quang Huy
15-03-2022
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)