Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quản trị sự kiện
Event sponsorship / Ian McDonnell and Malcolm Moir
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Integrated marketing communication : advertising and promotion in a digital world / Jerome M. Juska
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The arts and events / Hilary Du Cros, Lee Jolliffe
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Event management : an Asian perspective / Glenn McCartney
24-01-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tiếp thị bằng quan hệ công chúng PR / Đinh Công Tiến
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kinh tế vĩ mô : Macroeconomic / Nguyễn Minh Tuấn, Trần Nguyễn Minh Ái
18-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Event planning : Tổ chức sự kiện nâng tầm thương hiệu / Andrea Driessen; Trần Khánh Hà dịch
17-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung; Trần Trọng Thùy
04-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)