Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Sách Tham khảo
Procurement and supply chain management / Kenneth Lysons, Brian Farrington
12-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Multi Criteria decision making : Volume 336 / Jitesh J. Thakkar
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of supply chain management : a balanced approach / Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of international logistics / Jose Lelis Tongzon
24-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Quản trị chuỗi cung ứng : Những phương pháp hay nhất / David Blanchard; Trần Mạnh Cường dịch
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học : Tái bản lần thứ 14 / Vũ Cao Đàm
20-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình các mô hình ra quyết định / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Đức Hiền
29-12-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Kinh tế kỹ thuật : A guide for young engineers / Nguyễn Như Phong
29-11-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)