Chuyên đề: Khối Ngành Kỹ Thuật - Công Nghệ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Sách Tham khảo
Quản lý chuỗi cung ứng / Nguyễn Như Phong
29-07-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Logistics : an introduction to supply chain management / Donald Waters
12-01-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng / Michael H. Hugos; Phan Đình Mạnh (dịch)
10-01-2022
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Supply chain logistics management / Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper
25-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
Handbook of systems engineering and management / Andrew P. Sage, William B. Rouse
23-12-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Introduction to applied linear algebra : vectors, matrices, and least squares / Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe
23-02-2021
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Principles of economics : a guided tour / N. Gregory Mankiw
18-12-2020
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
The business 2.0 : C1 advanced student's book / John Allison, Rachel Appleby, Edward de Chazal
18-12-2020
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Operations and supply chain management / Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor
18-12-2020
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)