Chuyên đề: Khối Ngành Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Truyền thông đa phương tiện
Xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp VIệt Nam đương đại : Brand / Lý Quí Trung
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Tâm lí học / Phạm Minh Hạc
06-04-2024
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Strategic marketing management : the framework / Alexander Chernev
01-04-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing / James Seligman
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Smartphone photography : take your smartphone photos to the next level / Nick Vandome
21-03-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Mobile marketing : how mobile technology is revolutionizing marketing, communications and advertising / Daniel Rowles
27-02-2024
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Truyền thông theo phong cách win win / Phạm Sông Thu
24-01-2024
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)